1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym Librus.
 2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie około godz. 1800 w dzienniku Librus
  na następny dzień.
 3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
 4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
 5. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
 6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
 7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych
  w wymaganiach edukacyjnych  z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
 8. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek grzecznie poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.
 9. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu codziennie rano.
 10. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
 11. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.
 12. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z niezapowiedzianych kartkówek z bieżącej lekcji.
 13. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
 14. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.
 15. Regulamin Szczęśliwego Numerka w Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku wchodzi z dniem 5 grudnia 2016 r. Każdy uczeń i nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania ww. zasad.

Klauzula informacyjna RODO

Saturday the 18th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.